fbpx

ALGEMEEN

Identiteit
De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst.
Naam onderneming: Studio-Kinderfeestje
Handelsnaam: Studio-Kinderfeestje
Vestigingsadres: Rietzanger 16, 1616HA Hoogkarspel
E-mailadres: info@studio-kinderfeestje.nl
KvK-nummer: 71875050

Werkgebied
Alle betrekkingen tussen Studio-Kinderfeestje de wederpartij zijn aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen.

Toepassing
Op al onze rechtsbetrekkingen zijn van toepassing de onderhavige Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna A.V.). Deze A.V. zijn van toepassing ook in geval zij mochten afwijken van door wederpartij gestelde algemene voorwaarden, of indien de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden daarin mocht zijn uitgesloten. De wederpartij heeft, door het plaatsen van de order, zich aan onze A.V. onderworpen. In geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, blijven voor het overige onze A.V. van kracht. Mondelinge overeenkomsten betreffende afwijkingen van onze A.V. zijn alleen dan bindend, wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Wederzijdse verplichtingen
Studio-Kinderfeestje dient bij haar dienstverlening en levering de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Zij zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de wederpartij rekening houden. De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat orders, opgaven en mededelingen aan Studio-Kinderfeestje duidelijk zijn en de juiste gegevens bevatten. Informatiedragers, communicatiemiddelen of formulieren moet de wederpartij overeenkomstig de aanwijzingen van Studio-Kinderfeestje gebruiken. Tijdens het spelen van de spellen is er geen begeleider aanwezig van Studio-Kinderfeestje. De wederpartij zal zelf voor begeleiding en toezicht moeten zorgen. Studio-Kinderfeestje dient gedurende het feestje op de hoogte gebracht te worden van vragen, onduidelijkheden en/of ontevredenheid. Ook wanneer de ontevredenheid een eis tot reclamatie als gevolg heeft, dient u dit tijdens het feestje aan te geven en het avontuur te beëindigen. Wanneer wederpartij de begeleider gedurende het avontuur, niet op de hoogte brengt van enige onduidelijkheid, ontevredenheid en/of reclamatie, is na afloop van het avontuur geen mogelijkheid tot reclamatie. Studio-Kinderfeestje is niet aansprakelijk voor geleden schade en/of reclamatie ten gevolge van de onbereikbaarheid van de begeleider en/of ouders en verzorgers. Het is tevens mogelijk gedurende de missie vragen of ontevredenheid te melden via het e-mail adres vragen@studio-kinderfeestje.nl.

Offertes
Alle door Studio-Kinderfeestje verstrekte offertes, aangeboden prijzen en condities zijn steeds geheel vrijblijvend.

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen gelden voor levering franco aan een adres binnen Nederland via reguliere PostNL Postverzending, met dien verstande, dat de vervoerskosten voor een door Studio-Kinderfeestje of de wederpartij noodzakelijke koerierverzending extra in rekening zullen worden gebracht. Studio-Kinderfeestje draagt er zorg voor dat informatie over prijzen van standaardproducten via de website beschikbaar zijn. Wanneer de door de klant verstrekte gegevens voor de geplaatste order niet volledig en/of verkeerd is, kunnen door Studio-Kinderfeestje aanvullende kosten voor nalevering in rekening worden gebracht. Tevens wordt voor nazending de aanvullende verzendkosten in rekening gebracht.

Inlogcode(s) website
Voor alle feestjes waarbij een inlogcode verstrekt wordt zijn geschikt voor één feestje op één specifieke dag. Alle inlogcodes hebben een beperkte geldigheidsduur. De wederpartij heeft de mogelijkheid om in de dagen voorafgaand aan het feestje te testen of de website zal werken op het device dat men tijdens het feestje wil gebruiken. Mocht het niet goed werken dan is het aan de wederpartij om een alternatief device te zoeken waarop het wel werkt. Als dat niet lukt moet er uiterlijk 1 dag voor aanvang van het feestje contact opgenomen worden met Studio-Kinderfeestje om tot een eventuele oplossing te komen. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op volledige terugbetaling van het aankoopbedrag.

VERKOOPVOORWAARDEN

De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Studio-Kinderfeestje heeft aanvaard door middel van een aankoop én daarvan een bevestiging heeft ontvangen van Studio-Kinderfeestje. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nog niet door Studio-Kinderfeestje is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Studio-Kinderfeestje staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.

Herroepingsrecht
Studio-Kinderfeestje heeft het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, bij enkele schriftelijke kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de overmacht situatie (als hierna besproken) een einde genomen zal hebben, doch ten hoogste voor een termijn van 6 maanden, onverminderd ons recht gedurende deze termijn alsnog voor ontbinding als bovenbedoeld te kiezen in de volgende gevallen: overmacht – als hoedanigheid zullen gelden: epidemie, natuurrampen, staking, uitsluiting, brand, oorlogsomstandigheden, terrorisme, mobilisatie, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, niet leveren door derden om welke reden dan ook, transportmoeilijkheden en dergelijke, ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de leverancier bij wie wij onzerzijds de ons opgegeven bestelling hebben geplaatst, andere omstandigheden waaronder nakoming der overeenkomst van ons redelijkerwijze niet of niet tijdig verlangd kan worden.

In de hierboven genoemde gevallen hebben wij bovendien het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd eventuele andere ons toekomende rechten.

Betaling en levering
De consument betaalt via iDeal, PayPal of per directe bankoverschrijving . De leveringstermijnen zoals vermeld op de website gaan in zodra de betaling binnen is. De vermelde leveringstermijnen op de website zijn niet bindend en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De pakketten worden verzonden per post. Het vervoer geschiedt op risico van de klant. De keuze van de wijze van vervoer ligt bij Studio-Kinderfeestje, zonder dat wij terzake aansprakelijk zullen zijn tegenover de klant. Het verzekeren van een pakket doen wij alleen bij uitdrukkelijk verzoek van de klant en als de klant de extra kosten voor zijn rekening neemt. Het verzenden via Track & Trace wordt alleen verzorgd wanneer de klant de kosten van pakketverzending voor zijn rekening neemt. Bij het plaatsen van een bestelling dient de klant een datum op te geven waarop het product gebruikt zal worden. Met inachtneming van de verzendtermijn van PostNL zal Studio-Kinderfeestje het bestelde zo spoedig mogelijk verzenden om ervoor te zorgen dat de klant het materiaal voor deze datum heeft ontvangen. Hierbij is Studio-Kinderfeestje echter afhankelijk van de besteldatum van de klant en levering door PostNL. Studio-Kinderfeestje kan niet garanderen dat een bestelling voor de door de klant gekozen datum kan worden geleverd.

Privacy statement
Met het bestellen van een kinderfeestje/spel, gaat u ermee akkoord dat wij de naam van uw kind verwerken. Deze informatie wordt slechts verwerkt voor het aanmaken van de uitnodigingen van het feestje en eventueel als inlognaam. Voor deze gegevens van uw kind geldt ook onze privacy verklaring, dat wij deze gegevens nooit aan derden verstrekken en wanneer wij uw informatie verwijderen, wordt ook de informatie van uw kind verwijderd. Mocht u liever niet de naam van uw kind invullen, kunt u hier een verzonnen naam invullen. Houdt u er rekening mee dat deze naam dan ook op de uitnodigingen worden gedrukt.

Betaling en ontbinding
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag tot surseance van betaling, een aanvraag of aangifte van faillissement, een besluit tot liquidatie in geval van overlijden van de wederpartij als ook in geval van ontbinding of beëindiging van de kopende vennootschap, zullen wij het recht hebben de order of dat gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd te annuleren en het door ons geleverde -indien en voor zover nog facturen van ons openstaan- als ons eigendom terug te vorderen, onverminderd onze rechten op vergoeding voor eventueel verlies of schade. In alle hierboven genoemde gevallen worden onze vorderingen op de wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar voor zover zij zulks nog niet mochten zijn.

Delen van onze feestjes worden op maat gemaakt per feestje. Daarom kan het kosteloos annuleren van de bestelling alleen als:
– Een bestelling die op werkdagen voor 12:00 uur geplaatst is, kan dezelfde werkdag voor 15:00 uur kosteloos geannuleerd worden.
– Een bestelling die op werkdagen na 12:00 uur geplaatst is, kan de volgende werkdag voor 12:00 uur kosteloos geannuleerd worden.
-Een bestelling die buiten werkdagen geplaatst is, kan de eerstvolgende werkdag voor 12:00 uur kosteloos geannuleerd worden.

Omdat wij sommige materialen op maat maken, is de wet koop op afstand niet volledig van toepassing. Voor het annuleren van het feestje worden daarom kosten voor de koper in rekening gebracht. Voor bestellingen die later dan hierboven worden geannuleerd worden de volgende kosten in rekening gebracht: annulering wanneer pakket nog niet is verzonden € 5,00. Wanneer een pakket reeds verzonden is brengen wij €18,95 in rekening.

Het restantbedrag van de bestelling wordt overgemaakt aan de koper indien het volledige pakket ongeopend en onbeschadigd retour wordt ontvangen. Het alleen ongeopend en onbeschadigd retour zenden is van toepassing op onze producten, aangezien de onderdelen van het pakket gekopieerd kunnen worden. Derhalve kunnen deze alleen geretourneerd worden in de originele verpakking. Wanneer onderdelen in het pakket beschadigd zijn of ontbreken, worden deze onderdelen bij de koper in rekening gebracht.

De pakketten worden altijd verzonden na volledige betaling.

Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio-Kinderfeestje. Studio-Kinderfeestje zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studio-Kinderfeestje binnen 14 dagen een indicatie gecommuniceerd waarbinnen de consument het antwoord kan verwachten.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Studio-Kinderfeestje het recht de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Studio-Kinderfeestje is gehouden aan enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Studio-Kinderfeestje kan worden toegerekend.

Geschillen
Op overeenkomsten tussen Studio-Kinderfeestje en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid
De koper van het avontuur of losse artikelen is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van onze producten. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het kinderfeestje.

Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan de pakketten en/of inlogcode(s) door te verkopen of te verstrekken aan derden. Ook is het niet toegestaan de draaiboeken/inlogcode(s) te gebruiken voor commerciële doeleinden of te gebruiken door bedrijven/organisaties/verenigingen of andere (commerciële) partijen, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.

De geleverde producten zijn alleen voor eigen particulier/privé gebruik en niets uit de pakketten mag gekopieerd worden of op internet (of in een app) worden geplaatst zonder schriftelijke toestemming van Studio-Kinderfeestje.